اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزیده شدن مقاله ارسالی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز در همایش كشوری بررسی راهكارهای توسعه فرهنگ تذكر لسانی در امر به معروف و نهی از منكر

برگزیده شدن مقاله ارسالی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز در همایش كشوری بررسی راهكارهای توسعه فرهنگ تذكر لسانی در امر به معروف و نهی از منكر

برگزیده شدن مقاله ارسالی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز در همایش كشوری بررسی راهكارهای توسعه فرهنگ تذكر لسانی در امر به معروف و نهی از منكر

ادامه مطلب