اخبار شیرپوینت - آرشیو

اولین جلسه هماهنگی فعالیت های ورزشی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان آذربایجان شرقی با هدف تدوین تقویم مسابقات ورزشی در سال 1391 برگزار شد

اولین جلسه هماهنگی فعالیت های ورزشی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان آذربایجان شرقی با هدف تدوین تقویم مسابقات ورزشی در سال 1391 برگزار شد

اولین جلسه هماهنگی فعالیت های ورزشی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان آذربایجان شرقی با هدف تدوین تقویم مسابقات ورزشی در سال 1391 و همچنین برنامه ریزی جهت استفاده از مجتمع فرهنگی - ورزشی شهید احمدی روشن با حضور مسئولین و نمایندگان مراکز آموزشی و مسئول امور فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوئی واحد استانی برگزار گردید.

ادامه مطلب
سومین جلسه كمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استانی(آذربایجان شرقی) شورای برنامه­ریزی آموزشی و درسی علمی­كاربردی دانشگاه جامع علمی­كاربردی برگزار شد

سومین جلسه كمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استانی(آذربایجان شرقی) شورای برنامه­ریزی آموزشی و درسی علمی­كاربردی دانشگاه جامع علمی­كاربردی برگزار شد

سومین جلسه كمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استانی(آذربایجان شرقی) شورای برنامه­ریزی آموزشی و درسی علمی­كاربردی دانشگاه جامع علمی­كاربردی برگزار شد

ادامه مطلب