اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری سومین نشست کارگروه نظارت و ارزیابی شورای مشورتی مدیران مراکز آموزش علمی- کاربردی  در مرکزآموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان

برگزاری سومین نشست کارگروه نظارت و ارزیابی شورای مشورتی مدیران مراکز آموزش علمی- کاربردی در مرکزآموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان

برگزاری سومین نشست کارگروه نظارت و ارزیابی شورای مشورتی مدیران مراکز آموزش علمی- کاربردی در مرکزآموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان

ادامه مطلب