اخبار شیرپوینت - آرشیو

 نشست صمیمی رییس مرکز آموزش علمی- کاربردی استاد شهریار تیکمه داش با اعضای شورای پایگاه بسیج دانشجویی شهید علم الهدی مرکز

نشست صمیمی رییس مرکز آموزش علمی- کاربردی استاد شهریار تیکمه داش با اعضای شورای پایگاه بسیج دانشجویی شهید علم الهدی مرکز

نشست صمیمی دكتر علی بهادری ، رییس مرکز آموزش علمی- کاربردی استاد شهریار تیکمه داش با اعضای شورای پایگاه بسیج دانشجویی شهید علم الهدی مرکز برگزار شد

ادامه مطلب