ریاست

دکتر فرزان قالیچی

استاد تمام دانشگاه صنعتی سهند تبریز