اخبار شیرپوینت - آرشیو

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر تبریز دومین همایش دانشجویی مهندسی کامپیوتر و مکانیک و اولین دوره مسابقات ربات های تعقیب خط حرفه ای را برگزار می کند.

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر تبریز دومین همایش دانشجویی مهندسی کامپیوتر و مکانیک و اولین دوره مسابقات ربات های تعقیب خط حرفه ای را برگزار می کند.

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر تبریز دومین همایش دانشجویی مهندسی کامپیوتر و مکانیک و اولین دوره مسابقات ربات های تعقیب خط حرفه ای را برگزار می کند.

ادامه مطلب