اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری نخستین وب كنفرانس بین المللی مدیریت در منطقه شمالغرب كشور در تاریخ 27 و 28 خرداد ماه 1388 با مشاركت مركز علمی - كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز

برگزاری نخستین وب كنفرانس بین المللی مدیریت در منطقه شمالغرب كشور در تاریخ 27 و 28 خرداد ماه 1388 با مشاركت مركز علمی - كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز

نخستین وب كنفرانس بین المللی مدیریت در منطقه شمالغرب كشور در تاریخ 27 و 28 خرداد ماه 1388 با مشاركت مركز علمی - كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز برگزار گردید

ادامه مطلب